EN

Cyfrowy Kazimierz — Zespół

Platforma Cyfrowy Kazimierz jest tworzona w oparciu o archiwa wizualne, dokumentację fotograficzną ze źródłowych zasobów muzeów oraz zbiorów prywatnych ma na celu zbadanie, zrozumienie i zarchiwizowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa dzielnicy Kazimierz w Krakowie, a szczególnie jej aspektu wizualnego. Ostatnie 30 lat to okres ogromnych zmian na Kazimierzu – kiedyś zniszczona i zapomniana dzielnica to dziś miejsce ogromnej aktywności turystycznej i rozrywkowej, gdzie już niewiele osób pamięta o historii i tożsamości tej dzielnicy. Wizualne dziedzictwo kulturowe zanika na skutek przemian w kontekście współczesności. Ze względu na znaczenie kulturowe dzielnicy Kazimierz, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, oraz potrzebie zachowania dziedzictwa materialnego powstała pilna potrzeba archiwizacji najnowszej – trzydziestoletniej – historii wizualnej tego miejsca. Projekt jest efektem obserwacji postępującej komercjalizacji i błędnej gentryfikacji tej dzielnicy i w związku z tym bezpowrotnej utraty specyficznego kolorytu i atmosfery tego miejsca.

  1. absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, profesor w Instytucie Grafiki i Wzornictwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi zajęcia na kierunku Wzornictwo i Digital Design oraz prowadzi warsztaty dla studentów poszerzające percepcję światła i przestrzeni. Artystka wizualna; w swoim dorobku ma także kilkanaście wystaw indywidualnych. Zajmuje się rzeźbą świetlną oraz instalacjami przestrzennymi. Nagroda Grand Prize of Triennial, 1st International Digital Art Triennial, 2015, Digital Agora 2015, Szekszárd, Hungary (nagroda dla teamu Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz). Projekty: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na prowadzenie studiów na kierunku Wzornictwo – projekt Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo – 2011–2015 r. kierunek zamawiany Wzornictwo w ramach projektu 4.1.2; kierownik projektu EU z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Nowe technologie – nowe kompetencje na prowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych, zakup sprzętu i zajęcia ze specjalistami; Kultura w parze z informatyką kluczem do rozwoju gospodarki (w kooperacji z Katedrą Informatyki i Metod Komputerowych); udział w projekcie: Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, w ramach projektu wyszechradzkiego z partnerem z Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja 2010–2015 r.; udział w międzynarodowym projekcie "Action calling" 2012 r. wraz z partnerami z Maceraty – Włochy, Saloniki – Grecja, Genua – Włochy; udział w projekcie: Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, w ramach projektu wyszehradzkiego z partnerem z Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja 2010 r. Od 2012 roku dziekan Wydziału Sztuki UP.

  2. koordynator merytoryczny – ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Pracuje na Wydziale Sztuki UP w Krakowie na stanowisku Profesora UP. w Katedrze Multimediów, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku Digital Design, którego jest współtwórcą. Jest Kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Sztuki UP. Jest uczestnikiem i współorganizatorem projektu – koncepcji Tangents 1–3, który bada styczne na styku kultur oraz koegzystencji przeszłości z przyszłością, która tworzy odbicie we współczesnej Kulturze wizualnej. Udział w projektach : z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Nowe technologie – nowe kompetencje uzyskał grant na prowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych, zakup sprzętu i zajęcia ze specjalistami; 2011 –2013, Kierownik projektu studiów podyplomowych; Kultura w parze z informatyką kluczem do rozwoju gospodarki (w kooperacji z Katedrą Informatyki i Metod Komputerowych) na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego oraz zajęcia dodatkowe i wycieczki edukacyjne. 2012– 2015; udział w projekcie: Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, w ramach projektu wyszehradzkiego z partnerem z Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja 2010–2015 r. Działalność naukowa (np. konferencje, wykłady, sesje, publikacje itp.): Grafika komputerowa – technika analogowa czy nowe medium? – 48 Annales Academiae – wydawnictwo Naukowe UP Kraków 2008; Digital graphics and composition Konferencja Międzynarodowa – PRINTMAKING CONGRESS maj 2010 – Thessaloniki, Grecja; Digital media and its influence on creating visual message in graphic art. Uniwersytet w Nitrze, Słowacja 2011; Warsztaty w ramach artystyczno–teoretycznego projektu: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja. Scenariusz warsztatów graficznych: Wobec warsztatu – idea procesu formy obrazu w kontekście nowej tożsamości i ontologii obrazu wizualnego określonego przez kod cyfrowy. Processing jako kreatywne narzędzie w ramach software – artu. – 2011; DEBATA : „Obraz fotografii w Europie Środkowej – Perspektywa multimedialna” w ramach 1 Wyszehradzkiego Projektu Wymiany Artystyczno – Naukowej „W Stronę Obrazu – Fotografia w Europie Środkowej” 2012–2013 – DEBATA.

  3. absolwentka kierunku Turystyka na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i oraz studiów podyplomowych Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Stowarzyszeniu Festiwalu Kultury Żydowskiej pracuje od 1999 roku. Zajmuje się merytoryczny opracowaniem koncepcyjnym, merytorycznym oraz wykonawczym wydarzeń festiwalowych, współpracy z artystami i wykładowcami czy tez rozliczeniami finansowymi. Pracuje tez planując i realizując logistyczna cześć Festiwalu. Obecnie pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora Festiwalu.

  4. studiowała historię sztuki i anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2015 roku obroniła doktorat na Wydziale Filologicznym UJ (specjalność Filologia Angielska, literaturoznawstwo) oraz doktorat na Wydziale Historycznym UJ (specjalność Historia Sztuki), gdzie pod kierunkiem prof. Marii Hussakowskiej napisała dysertację na temat współczesnej sztuki brytyjskiej. Zajmuje się przekładem, krytyką sztuki oraz teorią i praktyką kuratorską.

  5. absolwentka Wydziału Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Specjalizuje się w komunikacji wizualnej, edytorstwie i typografii. Współpracuje głównie z instytucjami kultury, jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Jej prace były pokazywane na wielu wystawach w Polsce i za granicą. Od 2011 r. współtworzy razem z Anną Węgrzyniak firmę NIE/BO DESIGN, która zajmuje się projektowaniem graficznym i projektowaniem produktu. Firma posiada również własną markę produktów, głównie: meble, oświetlenie, akcesoria do wnętrz, dla dzieci i zwierząt. Od 2018 r. pracuje jako asystent na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w Instytucie Sztuki Mediów. Prowadzi zajęcia z projektowania dla środowiska Internetu.

  6. doktor habilitowany nauk ekonomicznych, ekonomista i socjolog. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz uniwersytetów w Brukseli, Tilburgu, Bilbao i Loughborough. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca na studiach podyplomowych „Akademia Dziedzictwa” organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także prowadząca wykłady podczas licznych krajowych i międzynarodowych programów dydaktycznych dotyczących dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej. W latach 2000–2009 starszy specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych ICOMOS. Laureatka nagrody naukowej Tygodnika „Polityka” – stypendium „Zostańcie z nami” dla wyróżniających się młodych naukowców w 2007 r. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki kulturalnej i ekonomii kultury ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony dóbr kultury, ekonomicznych i społecznych aspektów konserwacji, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym, funkcjonowania muzeów oraz roli kultury i artystów w przemianach współczesnych miast. Chętnie podejmuje również tematy związane z wielokulturowym dziedzictwem Europy Środkowej oraz rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich na jej terenie. Autorka lub współautorka ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych, w tym monografii Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny (2012), Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic (2017, współautor J. Działek) oraz tomu Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji (2006), w roku 2007 nominowanego do finału Konkursu im. Jana Długosza na najlepszą książkę z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

  7. od 2012 roku adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji. Od 2016 roku redaktor naczelny czasopisma Urban Development Issues w Krajowym Instytucie Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Autor 75 recenzowanych publikacji naukowych (21 w języku angielskim, w tym 14 w czasopismach). Redaktor 21 tomów wydawnictw naukowych (m.in. czasopisma Prace Geograficzne, Urban Development Issues oraz monografie Miasto w badaniach geografów, Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne i inne) i dydaktycznych (redakcja 11–tomowego podręcznika dla nauczycieli Przyroda z PINaP. Program innowacyjnego nauczania przyrody dla szkół ponadgimnazjalnych z obudową dydaktyczną). Najczęściej poruszana problematyka badawcza: dynamika i kierunki przekształceń przestrzeni miejskiej oraz zachowań przestrzennych człowieka. Autor opracowań kartograficznych powstałych w oparciu o kartowanie terenowe graffiti (futbolowa mapa Krakowa, atlas krakowskiego streetartu). Jeden z autorów plansz Atlasu fotointerpretacyjnego. Redaktor w mediach społecznościowych.

  8. geograf społeczny i socjolog, adiunkt z tytułem doktora w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. Główne zainteresowania badawcze: artyści i sztuka w przestrzeni miasta, dzielnice artystyczne i kreatywne, społeczne funkcje instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego. Uczestniczył w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki (2013–2017) na temat społecznoekonomicznych uwarunkowań i implikacji działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych, którego pokłosiem jest wydana w 2017 r. (wspólnie z dr hab. M. Murzyn–Kupisz) monografia „Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic.”

  9. historyk, fotograf, grafik, przewodnik po Krakowie i pilot wycieczek. Absolwent Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoich działaniach łączy pasję fotograficzną z grafiką użytkową. Zajmuje się projektowaniem okładek i layoutów, typografią, składem publikacji, fotoedycją oraz fotoreportażem. Autor opracowań wielu map historycznych, geograficznych i żeglarskich. W okresie 1996–2002 redaktor i grafik Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej, Wielkiej Historii Polski, Popularnej Encyklopedii Powszechnej wydawanych przez wydawnictwo FOGRA. Zajmował się wówczas redakcją tekstu, kwerendą ikonografii i fotoedycją. Od 2002 do 2014 fotoedytor i grafik w wydawnictwie GÓRY, gdzie był odpowiedzialny kompleksowo za proces wydawniczy magazynu GÓRY, projekt i przygotowanie makiet, skład tekstu i opracowanie fotografii oraz map do druku. Jeden z autorów numerów specjalnych Fotoedycja poświęconych fotografii górskiej i wspinaczkowej. Zajmował się również składem książek, przewodników i materiałów promocyjnych. Od 2003 roku współpracuje z Wydawnictwem Literackim, Pascalem, Avalon, WSiP, Światem Książki, Instytutem Pamięci Narodowej. Dla wydawnictw Pascal i Avalon zaprojektował layouty i okładki oraz przygotował do druku kilkadziesiąt publikacji naukowych, beletrystycznych i poświęconych hobby.

  10. Geograf, analityk GIS w Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, autorka analiz i opracowań z zakresu analiz przestrzeni miejskiej, pasjonatka kartografii.

Ze względu na znaczenie kulturowe dzielnicy Kazimierz, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, oraz potrzebie zachowania dziedzictwa materialnego powstała pilna potrzeba archiwizacji najnowszej – trzydziestoletniej – historii wizualnej tego miejsca. Projekt jest efektem obserwacji postępującej komercjalizacji i błędnej gentryfikacji tej dzielnicy i w związku z tym bezpowrotnej utraty specyficznego kolorytu i atmosfery tego miejsca.
Badamy tożsamość wizualną dzielnicy Kazimierz – pojęcia malowniczości, odrębności, wyjątkowości, klimatu, charakteru itp.; podkreślamy niepowtarzalność, wzmocnienie wyrazu; prezentujemy najnowszą historię, bogactwo i różnorodność, już minionego, wizualnego dziedzictwa kulturowego miejsca. Archiwalia prezentujemy w formie geomapy obrazującej nawarstwianie się kolejnych etapów rozwoju i zmian miejsca. Platforma jest zapisem naturalnych procesów społecznych i ekonomicznych, a także kulturowych w tym związanych z dziedzictwem wizualnym.

Organizator:


Partnerzy: